• Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Rekisterinpitäjä

Kannos Creatives Oy, jatkossa myös ”Kannos” (Y-tunnus: 3195374-4)
Kymentie 6, 46800 Myllykoski, Suomi

 

Kannos Creatives Oy on käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä ja vastuussa siitä, että käsittely tapahtuu kulloinkin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Misa Kannos

Kymentie 6, 46800 Myllykoski, Suomi
Puhelin: +358 43 824 7531
Sähköposti: misa@kannos.fi

Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle

Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai sopimukseen Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välillä.

 

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, jolloin Rekisterinpitäjä yksilöi käsillä olevan perusteen kyseisen käsittelyperusteen käyttämiselle.

Henkilötietojesi käyttö

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Mistä henkilötietosi ovat peräisin ja mitä tietoja käsittelemme?

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Evästeiden käyttö

Rekisterinpitäjä voi käyttää verkkosivustollaan, kampanjasivustoillaan ja palveluissaan sekä kolmannen osapuolen toteuttamissa verkkosivustoissa evästeistä markkinointiviestinnän kohdentamiseksi ja käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeiden käyttö on turvallista eikä aiheuta vahinkoa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietosi pyritään käsittelemään lähtökohtaisesti EU:n sisällä. Rekisterinpitäjä takaa, että mikäli tietoa siirretään tai säilytetään EU:n ulkopuolella, sitä käsitellään EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield –järjestelyn tai EU:n mallipykälien mukaan. Lisäksi varmistamme, että siirto ja tietojen käsittely tapahtuu tietoturvallisesti ja lakien edellyttämällä tavalla.

Kenelle luovutamme henkilötietoja?

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietosi käsittelyä varten kolmansille osapuolille, IT-palvelujen toimittajille tai yhteistyökumppaneille.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeen, jonka jälkeen poistamme ne tietoturvallisella tavalla järjestelmistämme, tietokannoistamme ja varmuuskopioistamme.

Tietoturva ja salassapitovelvollisuus

Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Tietosuojakäytännön muuttaminen

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä yksipuolisella ilmoituksella. Rekisterinpitäjä pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen ennen niiden voimaantuloa.